Al vanaf € 19,95 veilig aanbetalen!
Met de Nationale Aanbetaling Garantie van het NWA
kunt u al vanaf € 19,95 veilig aanbetalen!
Meer informatie

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden van de Nationale Aanbetaling Garantie van Stichting Nationaal Waarborgfonds Aanbetalingen, opgericht bij notariële akte en gedeponeerd bij de KVK te Groningen.

Definities
NWA Nationaal Waarborgfonds Aanbetalingen/Nationale Aanbetaling Garantie.
Koper De Koper die met de Verkoper een overeenkomst tot aanbetaling heeft besloten, conform de door de NWA gestelde voorwaarden.
Verkoper De verkopende partij, die de aanbetaling middels het NWA wenst te waarborgen.
Aanbetaling Zijnde een betaling gebaseerd op een koopovereenkomst, waarbij de aanbetaling kan bestaan uit een percentage, dan wel een bedrag gelijk aan de waarde van het te leveren artikel en/of artikelen.

Alle aanbetalingen worden beheerd op de derdengeldenrekening van Stichting Beheer Derdengelden NWA.
 
Artikel 1
NWA bemiddelt bij de afwikkeling van betalingen welke tot stand komen na een koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper, waarbij Verkoper staat ingeschreven in het register van Kamer van Koophandel. Verkoper dient te beschikken over algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper.

Artikel 2
De door Koper aan het NWA overgemaakte aanbetaling wordt door het NWA beheerd op de derdengeldenrekening van het NWA tot het moment van levering, conform de koopovereenkomst en de daarvoor geldende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Het beheer in het waarborgfonds van de aanbetaling door Koper treedt in werking na goedkeuring van het NWA en ontvangst van de betaling van Koper aan het NWA. Eerst na levering wordt de aanbetaling overgemaakt op de door Verkoper opgegeven bankrekening. Verkoper heeft het recht de betaling te laten geschieden aan derden.

Artikel 3
De Verkoper accepteert het door de Koper aan het NWA betaalde bedrag als ware het een vooruitbetaling op de overeengekomen koopsom. Aan het NWA betaalde bedragen zijn dan ook onherroepelijk en kunnen door de Koper niet worden teruggevorderd anders dan met instemming van de Verkoper, dan wel dat het NWA genoegzaam is gebleken dat de door de Koper gekochte artikel en/of artikelen niet, of niet binnen de daarvoor afgesproken termijn, door de Verkoper zal/zullen worden geleverd nadat aan hem surseance van betaling is verleend of zijn faillissement is uitgesproken. En/of dat de Verkoper niet presteert conform de koopovereenkomst en de geldende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Verkoper, zal de aanbetaling worden terugbetaald aan de Koper. Koper zal schriftelijk aangeven op welke bankrekening de betaling terugbetaald dient te worden. Bij een geschil betreffende de kwaliteit van de levering, zal het NWA zich onthouden van een waardeoordeel daarover, echter toetst bij geschillen de ontvangst en/of leveringsbewijzen.

Het NWA zal geen oordeel vellen betreffende de kwaliteit van de levering, maar controleert uitsluitend de levering- en ontvangstbewijzen van de overeenkomst; de bijbehorende koopovereenkomst; de bijbehorende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Verkoper en de algemene voorwaarden van het NWA.

De Koper kan onder welke titel dan ook, geen aanspraak maken op een hoger bedrag dan door hem/haar met betrekking tot de onderhavige aanbetaling aan het NWA is betaald onder aftrek van de in de overeenkomst vermelde bemiddelingskosten van het NWA en indien van toepassing onder aftrek van al gedane betaling(en) aan Verkoper. Laatstgenoemde is alleen van toepassing indien er sprake is van de extra optie, zie artikel 6.

De Verkoper kan onder welke titel dan ook, geen aanspraak maken op een hoger bedrag dan door de Koper met betrekking tot de onderhavige aanbetaling aan het NWA is betaald onder aftrek van de in de overeenkomst vermelde bemiddelingskosten van het NWA en indien van toepassing onder aftrek van al gedane betaling(en) aan Verkoper. Laatstgenoemde is alleen van toepassing indien er sprake is van de extra optie, zie artikel 6.

Indien er sprake is van een geschil tussen Koper en Verkoper betreffende het niet kunnen uitbetalen van de aanbetaling(en) door welke oorzaak dan ook, kan het NWA hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden c.q. dat er sprake kan zijn van een vergoeding/claim in welke vorm ook.

Artikel 4
NWA bevestigt, uit hoofde van een aanbetalingovereenkomst, ontvangen betalingen onmiddellijk schriftelijk aan de Verkoper. Bij het aangaan van een aanbetalingovereenkomst, dient een getekende overeenkomst te worden opgesteld waarin aangegeven: - Opgave van te leveren artikel en/of artikelen - Totaalbedrag van de aankoop - Bedrag van de aanbetaling - Kosten aanbetalingovereenkomst van het NWA Alsmede aan te leveren: - Getekende algemene voorwaarden van het NWA - Getekende koopovereenkomst, onder vermelding van de levertijd - Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Verkoper Bij levering dient: Verkoper een door de Koper getekende vrachtbrief aan het NWA te zenden, waaruit duidelijk blijkt dat het artikel en/of artikelen conform de betreffende koopovereenkomst is/zijn geleverd aan/bij Koper. Koper laat het NWA binnen 3 dagen na levering schriftelijk, dit houdt in per post dan wel per e-mail, weten of het bedoelde artikel en/of artikelen conform de koopovereenkomst is/zijn aangekomen en geeft daarmee het te betalen bedrag vrij om uit te betalen aan de Verkoper.

Het te betalen bedrag aan Verkoper is hetgeen de Koper heeft overgemaakt, onder aftrek van de door het NWA in rekening gebrachte bemiddelingskosten. E.e.a. ook conform de door beide partijen getekende verklaring/overeenkomst waar de bedragen vermeld staan. Kosten voor buitenlandse transacties komen voor rekening van de ontvanger, evenals op verzoek van de ontvanger te maken kosten voor spoedboeking(en).

Indien Koper nalaat te reageren binnen 3 dagen en de Verkoper ten genoegen van het NWA heeft aangetoond dat het artikel en/of artikelen is/zijn geleverd conform de koopovereenkomst, zal het NWA overgaan tot betaling aan de Verkoper.

Bij een geschil tussen Koper en Verkoper kan alleen worden uitbetaald na een schriftelijk bindend advies van een door beide partijen geaccepteerde geschillencommissie of bindende uitspraak van een Nederlandse Rechtbank als gevolg van een geschil over de uitvoering van de overeenkomst, dan wel dat beide partijen het geschil onderling hebben opgelost en hiervan een schriftelijke overeenkomst door het NWA is ontvangen.

Artikel 5
a) Indien deelleveringen zijn overeengekomen, kunnen betalingen naar rato van de leveringen worden verricht, dit dient schriftelijk te zijn vastgelegd in de overeenkomst.

b) Eventuele wijzigingen in de koopovereenkomst/aanbetaling is alleen mogelijk indien e.e.a. door beide partijen wordt overeengekomen en daarvoor door beide partijen een getekende verklaring/overeenkomst wordt overlegt.

Artikel 6
in aanvulling op artikel 5, kan er gebruik gemaakt worden van een extra optie waarbij gekozen wordt voor een honderd procent aanbetaling door Koper, terwijl de betalingen aan Verkoper in twee of drie deelbetalingen zullen worden verricht.

Bij twee deelbetalingen aan Verkoper handelt het dan over een levering in combinatie met een eindoplevering van het artikel en/of artikelen.

Bij drie deelbetalingen aan Verkoper handelt het dan meestal om een levering en montage/installatie in combinatie met een eindoplevering van het artikel en/of artikelen.

Indien een van voornoemde opties niet nadrukkelijk vermeld staat op de overeenkomst met het NWA is artikel 6 niet van toepassing op de onderhavige overeenkomst en wordt in alle andere gevallen uitsluitend uitgegaan van het te leveren artikel en/of artikelen met 1 betaling aan Verkoper.

Indien de extra optie wel van toepassing is, zullen de deelbetaling aan Verkoper als volgt geschieden:

a) Optie met twee deelbetalingen aan Verkoper

Eerste deelbetaling Na levering van het artikel en/of artikelen, zijnde een nader op te geven percentage/bedrag. Verkoper overlegt getekende vrachtbrief; Koper bevestigt de levering schriftelijk binnen 3 dagen aan het NWA.

Tweede deelbetaling

Na oplevering/goedkeuring Koper een nader op te geven percentage/bedrag. Verkoper en Koper melden aan het NWA dat de levering heeft plaatsgevonden. Verkoper overlegt hiervoor een door Koper ter goedkeuring getekende opleveringsbon. Koper bevestigt schriftelijk binnen 3 dagen aan het NWA dat alles conform de koopovereenkomst is geleverd.

b) Optie met drie deelbetalingen aan Verkoper

Eerste deelbetaling Na levering van het artikel en/of artikelen, zijnde een nader op te geven percentage/bedrag. Verkoper overlegt getekende vrachtbrief; Koper bevestigt de levering schriftelijk binnen 3 dagen aan het NWA.

Tweede deelbetaling Na oplevering/goedkeuring Koper een nader op te geven percentage/bedrag. Verkoper en Koper melden aan het NWA dat de levering heeft plaatsgevonden. Verkoper overlegt hiervoor een door Koper ter goedkeuring getekende opleveringsbon. Koper bevestigt schriftelijk binnen 3 dagen aan het NWA dat alles conform de koopovereenkomst is geleverd.

Derde deelbetaling Na oplevering/goedkeuring Koper een nader op te geven percentage/bedrag. Verkoper en Koper melden aan het NWA dat de levering heeft plaatsgevonden. Verkoper overlegt hiervoor een door Koper ter goedkeuring getekende opleveringsbon. Koper bevestigt schriftelijk binnen 3 dagen aan het NWA dat alles conform de koopovereenkomst is geleverd.

Artikel 7
Indien op de vrachtbrief duidelijk is vermeld dat er manco's en/of beschadigingen zijn, wordt eerst overgegaan tot uitbetaling nadat de manco's en/of het beschadigd artikel en/of artikelen is/zijn aangevuld/herstelt. Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven geen recht op uitstel van de aanbetaling door het NWA.

Artikel 8
De aanbetaling heeft uitsluitend betrekking op de levering van het artikel en/of artikelen zoals deze in de koopovereenkomst is/zijn genoemd. Eventueel overeengekomen bouwkundige werkzaamheden, installatie, montage, montage- en afwerkingmateriaal, evenals niet omschreven materialen etc., vallen niet onder deze voorwaarden.

Artikel 9
Uitzondering op artikel 8 is de onder artikel 6 vermelde extra optie met een vooruitbetaling van honderd procent, hierbij zullen veelal de betalingen naast de levering van het artikel en/of artikelen ook de werkzaamheden/montage bevatten. E.e.a. dient duidelijk te zijn vermeld in de koopovereenkomst met de Verkoper, alsmede zo zijn aangegeven in de overeenkomst met het NWA. Hiervoor geldt een extra toeslag op de vergoeding van het NWA.

Artikel 10
Na betaling van de aanbetaling aan Verkoper is de overeenkomst tussen Koper, Verkoper en het NWA beëindigd.

Artikel 11
Voor zover de algemene voorwaarden van het NWA daarin niet voorzien, gelden bepalingen betreffende aflevering en betaling van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Verkoper.

Artikel 12
In de statuten van de notariële oprichtingsakte van het NWA, welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen, is opgenomen dat de bestuursleden van het NWA geen aanspraak kunnen maken op een beloning vanuit de stichting. Onkosten welke voor de continuïteit van het NWA noodzakelijk zijn en onkosten welke gerelateerd zijn aan de uitoefening van een bestuursfunctie, worden vergoed uit gerealiseerde opbrengsten tot maximaal het bedrag van deze opbrengsten (bijv. rentevergoedingen). Overige administratieve werkzaamheden zullen worden uitbesteed aan het door het bestuur van het NWA aangewezen derden op basis van 'No Cure No Pay'.

Artikel 13
De bemiddelingskosten van het NWA worden vermeld in de aanbetalingovereenkomst.

Artikel 14
Over de aanbetaling wordt geen rentevergoeding uitgekeerd aan de Koper en/of Verkoper.

Artikel 15
Het staat het NWA vrij om zonder opgaaf van reden een verzoek voor bemiddeling af te wijzen.

Artikel 16
NWA behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die na de datum van wijziging tot stand zijn gekomen.

Artikel 17
Op alle overeenkomsten aangegaan met het NWA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.